Ring oss: +47 970 34 152

Brukervilkår

GENERELLE VILKÅR 26.06.2023 

Disse generelle vilkårene (“Vilkårene”) gjelder for tjenester ytet av Handyfix AS og Handyfix AS sine Samarbeidspartnere (“Leverandøren”) og inneholder viktig informasjon om Kundens juridiske rettigheter og plikter. 

1 ANVENDELSE AV VILKÅRENE 

Ved å gå inn på Nettstedet og/eller bruke Tjenestene, godtar Kunden automatisk Vilkårene: 

Vilkårene etablerer en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Leverandøren / Leverandørens Samarbeidspartner og pålegger bindende forpliktelser for hver part. 

Hver Kunde bør lese disse Vilkårene nøye før de bruker Tjenestene. 

Leverandøren kan endre Vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn. Endringer i Vilkårene trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Nettstedet. Varsel om dette vil kun bli gitt i form av endring av datoen for Vilkårene ovenfor. Der endringer av Leverandøren anses å være av så stor betydning at Kunden bør varsles spesifikt om dem, vil Leverandøren i tillegg til å endre datoen sende en separat skriftlig melding til Kunden med informasjon om endringene. 

2 DEFINISJONER 

Plattformen”: tilgang til Nettstedet, Plattformen, applikasjonene, verktøyene og funksjonene både det som er utenfor og innenfor innlogging.

Tjenestene”: tjenestene og/eller produktene som bestilles av sluttkunde fra Handyfix og som utføres av Handyfix Samarbeidspartnere.

Bruker”: person(en)(er) som er autorisert til å få tilgang til Nettstedet og Plattformen, samt bruke Tjenestene på vegne av Kunden.

Kunde”: den juridiske enheten eller individen som bestiller Tjenestene.

Nettstedet”: https://handyfix.no

“Samarbeidspartner”: juridisk enhet (håndverksbedrift) som er ansvarlig for utførelsen av arbeidet og står med garantiansvar. 

3 TJENESTEN

Tjenestene tilbys til hovedsakelig enkeltpersoner og ikke til virksomheter. Tjenesten kan ikke benyttes for videresalg, men mindre dette er skriftlig avtalt med Leverandør i forkant av oppdragets gjennomføring.

Tjenesten leveres av Handyfix Samarbeidspartnere. Det er Handyfix sin Samarbeidspartner som er utførende ansvarlig for oppdragene i henhold til gjeldende lovgivning. Som Kunde forplikter du deg til en juridisk bindende avtale og bekrefter og garanterer at du/vedkommende er myndig, har nødvendige fullmakter til å bestille Tjenestene. 

Alle tjenesten levert og bestilt gjennom Handyfix utføres av autoriserte og godkjente bedrifter.   

Faktura og dokumentasjon til deg som Kunde vil sendes til deg på vegne av utførende Samarbeidspartner.

4 BRUK AV TJENESTENE OG PLATTFORMEN 

Tjenestene vil bli gjort tilgjengelig for Kunden for bestilling via internett. Tjenestene og Plattformen skal kun benyttes i samsvar med disse Vilkårene og eventuelle beskrivelser. 

Leverandøren forbeholder seg retten til å gjennomføre undersøkelser som er rimelig og nødvendig for å sikre seg at Tjenestene benyttes i samsvar med Vilkårene. Informasjon Leverandøren blir gjort kjent med gjennom slike undersøkelser skal behandles strengt konfidensielt og kun deles i det omfang det er strengt nødvendig av hensyn til undersøkelsens formål. 

Leverandøren har rett til å nekte, fryse eller kansellere en ordre, og/eller sperre adgang til Plattformen dersom det mistenkes at Kunden eller Brukerne har opptrådt i strid med Vilkårene. 

5 PRISER 

Prisen for Tjenestene fremgår på Nettstedet. Vi garanterer at prisen som du får oppgitt ved bestilling er prisen som du vil bli debitert. Dette gjelder ikke ved feilprising eller dersom du har bedt om endringer av oppdraget. 

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre prisen uten skriftlig varsel. Eventuell installasjon, materialer eller annen bistand som faller utenfor omfanget til Tjenestene som beskrevet, avtales og faktureres særskilt. 

Leverandøren har rett til å kansellere oppdrag der bestilling ikke samsvarer med faktiske forhold og/eller ved åpenbare avvik mellom ordre/bestilling og faktisk utførelse.  Videre har Leverandøren rett til å kansellere bestilling dersom eksempelvis elektriske anlegg, VVS eller bolig forøvrig er i en stand som ikke gjør det forsvarlig å gjennomføre oppdraget.

Ved avvik mellom ordre og faktisk (forventet) gjennomføring vil Leverandøren tilstrebe å gi Kunden et nytt tilbud for eventuell aksept. Kunden har samtidig rett til å kansellere bestillingen. 

6 FORCE MAJEURE OG ANDRE FORHOLD 

Dersom Tjenestene er feil prissatt eller det er andre forhold som tilsier at det er åpenbart økonomisk eller praktisk uforholdsmessig for Handyfix (eller Handyfix Samarbeidspartner) til å gjennomføre oppdraget har Handyfix og dets partnere rett til å kansellere oppdraget. Dette gjelder selv om ordrebekreftelse er mottatt av Kunden.

7 BETALINGSBETINGELSER 

Fakturering skjer med 7 dagers betalingsfrist fra fakturadato. Fakturering skjer i henhold til avtalt pris på nett på tidspunkt for bestilling. 

Handyfix kan uten forhåndsvarsel kreve forhåndsbetaling for hele beløpet for tjenesten som er bestilt.

Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve forsinkelsesrenter. Leverandøren har da rett til å innkreve betaling på annen måte og har salgspant for utstyr som er levert. Leverandøren har rett til å ta tilbake utstyr som er levert/montert dersom kunden ikke overholder sin betalingsforpliktelse.

8 TJENESTENE OG GARANTI FRA LEVERANDØR

Du har som forbruker 2 års reklamasjonstid.  

Har du oppdaget en feil eller mangel med et oppdrag som en av våre Samarbeidspartnere har utført må du klage til oss (eller direkte til Samarbeidspartner med kopi til Handyfix) innen rimelig tid. 2 måneders frist er tilstrekkelig i henhold til gjeldende lovgivning om forbrukerkjøp. Samtidig er du viktig at du fremsetter din klage så raskt som mulig.  Dersom det er feil eller mangler som skyldes oppdraget som er utført har Leverandøren rett til å utbedre feilen (inntil to ganger).

Kan ikke Leverandøren reparere feilen (eller eventuelt gi deg en ny vare) har du rett til et prisavslag eller eventuelt å få pengene tilbake.

Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han/hun ikke innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Reklamerer Kunden ikke innen to år etter installasjonsdato, kan Kunden ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Melding om mangler skal rettes via epost til kundeservice@handyfix.no 

Alle arbeidene utføres av profesjonelle Leverandører. Dersom du ikke er fornøyd med resultatet vil en av våre Samarbeidspartnere komme tilbake og ordne opp uten kostnad. Handyfix har også rett til å foreta en nøytral 3. parts befaring med godkjent takstmann for å avklare kvalitet i gjennomføringen.  

For produkter (eks. VVS, elektromaterial mv) gjelder produsentens underliggende garantier (som i noen tilfeller kan være lenger enn den garanti som følger av norsk forbrukerkjøpslov).

Etter utført oppdrag har du som sluttkunde krav på dokumentasjon på utført oppdrag i henhold til vanlig praksis. 

9 NETT PLATTFORMEN FOR BESTILLING AV OPPDRAG

Plattformen leveres “som den er tilgjengelig” uten noen type garantier. 

Tjenestene kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av omstendigheter både innenfor Leverandørens kontroll, slik som rutinemessig vedlikehold, og utenfor Leverandørens kontroll, slik som nedetid på noen av programvaretjenestene som brukes til å levere Tjenestene. 

Ved å bruke Tjenestene, erkjenner Kunden og hver Bruker at Tjenestene kan være (ikke uttømmende) avbrutt eller forsinket; utilgjengelig til enhver tid eller på ethvert sted; berørt av feil eller mangler, som kanskje ikke kan rettes; og/eller påvirket av virus eller andre skadelige komponenter. Leverandøren har ikke noe ansvar for slike hendelser eller konsekvensene av disse. 

10 BEGRENSEDE RETTIGHETER 

Tjenestene kan kun brukes av Kunden for bestilling og gjennomføring av oppdrag. Leverandøren har alle opphavs- og andre immaterielle rettighetene tilknyttet til Nettstedet, Plattformen, Tjenestene og innholdet på dem, inklusive alle videreutviklinger. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til en Kunde under disse Vilkårene, er forbeholdt Leverandøren. 

Verken Kunden eller Brukerne erverver ved disse Vilkårene ingen immaterielle rettigheter til Tjenestene, Plattformen, dokumentasjon, varemerker eller noe annet. 

Leverandørens varemerker, navn, logo og/eller andre egenskaper kan ikke brukes i forbindelse med andre produkter eller tjenester uten Leverandørens skriftlige samtykke.

11 ANSVARSBEGRENSNING 

Bruk av Tjenestene skjer ved at Kunden legger bestilling / ordre på Nettstedet. Leverandør formidler oppdrag til utførende selvstendig næringsdrivende som står som ansvarlig for oppdragets gjennomføring.  

Handyfix fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte eller tilfeldig tap eller skade som følge av bruk av Nettstedet, Plattformen eller Tjenestene.

Under enhver omstendighet er Handyfix ansvar begrenset til dokumentert økonomisk tap, begrenset oppad til faktisk fakturert ordreverdi.

Det er det Samarbeidspartner(ene), som er det det utførende selskapet av arbeidet, sin ansvarsforsikring som vil være gjeldende overfor forbrukeren. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade som Samarbeidspartneren og hans kontraktsmedhjelpere (underentreprenører) kan påføre forbrukeren eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet. 

12 PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERNERKLÆRING 

Kunden skal overholde gjeldende personvernlovgivning og innhente nødvendige tillatelser og samtykker som er påkrevd for opplasting, lagring og bruk av data i forbindelse med Tjenestene. 

Ved å bruke Tjenestene godtar Kunden å motta elektronisk kommunikasjon som er relevant for bruk av Plattformen og Tjenestene, enten på Plattformen og/eller Nettstedet og/eller via e-post. 

Leverandøren vil behandle personopplysninger som beskrevet i sin personvernerklæring som finnes https://handyfix.no

I den grad Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med levering av Tjenestene, skal Partene inngå en skriftlig databehandleravtale. 

Dersom en Kunde eller Bruker ikke er enig i hvordan personopplysninger behandles av Leverandøren, kan en klage sendes til Datatilsynet, e-post: postkasse@datatilsynet.no, tlf.: 22 39 69 00 (www.datatilsynet.no). 

13 UNDERLEVERANDØRER 

Handyfix benytter Samarbeidspartnere for gjennomføring av oppdrag. Dette er uavhengige næringsdrivende aksjeselskap som utfører håndverkerarbeid. Handyfix ansvar er å legge til rette for enkel bestilling, effektiv gjennomføring og høy kvalitet på oppdragene. Handyfix formidler oppdrag videre til uavhengige næringsdrivende som vil være Kundens avtalepart. Handyfix vil på vegne av uavhengig næringsdrivende foreta oppgjør for ordre som gjennomføres på plattformen.

14 KUNDESERVICE 

Leverandøren ønsker at alle Kunder og Brukerne skal være fornøyde med Tjenestene og tilbyr følgende Kundesupport: Chat på nettstedet 

Henvendelser på e-post 

Henvendelser sendes til kundeservice@handyfi.no. 

Kundesupport er begrenset til støtte for bruk av Plattformen, herunder spørsmål om produktene/tjeneste som tilbys og aktive ordre. 

Leverandøren garanterer ikke noen responstid på spørsmål, eller at spørsmål kan besvares. 

15 AVBESTILLING, FORSINKELSE MV 

Leverandør vil tilstrebe å starte oppdraget på ønsket tidspunkt for Kunden. Leverandør har rett til å utsette oppdraget som følge av kapasitetsbegrensninger, sykdom, fravær e.l. Ved forsinkelse skal Kunden informeres og Kunden kan velge nytt tidspunkt.

Dersom Kunden ønsker å avbestille et oppdrag skal dette skje senest 48 timer før avtalt dato for installasjon.  Dersom kunden ikke er hjemme eller tilrettelegger for tilstrekkelig tilgang til installasjonssted vil oppdraget termineres og det vil påløpe et gebyr på 2.500,- inkl mva for å dekke Leverandørens kostnader og tap. 

Handyfix og dets partnere tilbyr tjenesten utført i hjemmet. Følgelig gjelder ikke lov om angrerett. Ved avbestilling senest 48 timer før avtalt installasjonsdato vil det ikke påløpe noen kostnader for Kunden (med reservasjon for eventuelle materialer bestilt for Kundens regning.)

 16 LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Leverandøren og Kunden skal bestrebe seg på å løse eventuelle konflikter eller uenigheter mellom dem gjennom forhandlinger. Dersom saken ikke løses gjennom forhandlinger innen rimelig tid, er det avtalt at domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med Vilkårene og/eller Tjenestene.
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Handlekurv

Handlekurven er tom

Tilbake til butikken

Kommentar Endre kommentar
Rabattkode

Rabattkode

Rabattkode aktiveres ved bestilling